ALGEMENE VOORWAARDEN

1. In deze voorwaarden wordt Steja Transport International in het kort aangeduid als Steja.
2.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, treedt Steja met het oog op het vervoer van goederen en de levering van diensten enkel op als tussenpersoon en kan zij daarbij niet beschouwd worden als vervoerder noch als commissionair van vervoer. De doorbelasting door Steja van de transportkosten en de verschuldigdheid van betaling hiervan aan Steja door de adressant van de factuur doet aan het voorgaande geen afbreuk.
2.2. Behoudens andersluidend beding vallen de vervoerovereenkomsten die via bemiddeling van Steja worden afgesloten in geval van binnenlands vervoer onder de toepassing van de bepalingen van de wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrachting en in geval van internationaal vervoer onder de toepassing van de bepalingen van het CMNI-Verdrag en de daarmee niet onverenigbare bepalingen van de wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrachting.
2.3. Steja neemt daarbij in het kader van haar tussenkomsten geen enkele verplichting op zich m.b.t. voldoening van kosten verband houdende met de levering en het vervoer van goederen, zoals haven- en scheepvaartrechten, douanerechten, sleepkosten, loodsgelden en zo meer en dan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, verzuimen of vergissingen begaan door derden, waaronder de vervoerders die zij door haar tussenkomst aanbrengt.
2.4. In alle gevallen waarin Steja aansprakelijk is voor fouten, verzuimen of vergissingen door haarzelf begaan of door haar ondergeschikten is haar aansprakelijkheid beperkt tot een maximumbedrag van 1.250 €. Deze beperking geldt eveneens in die gevallen waarin Steja bij een in kracht van gewijsde getreden en in laatste aanleg uitgesproken vonnis of arrest toch aansprakelijk zou worden gesteld voor fouten, verzuimen of vergissingen begaan door derden, waaronder de vervoerders die zij door haar tussenkomst aanbrengt.
3.1. Alle facturen van Steja zijn contant betaalbaar op hun vervaldag. Bij niet-tijdige betaling vervallen alle overeengekomen of toegestane termijnen van betaling en worden alle andere schuldvorderingen onmiddellijk opeisbaar. 3.2. Over alle facturen is tevens bij niet-tijdige betaling vanaf hun vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1 % per maand verschuldigd.
3.3. Daarenboven is voor elke niet tijdig betaalde factuur eveneens zonder ingebrekestelling en van rechtswege een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd, gelijk aan 10 % van het factuurbedrag, met een minimumbedrag van 125.00 €.
3.4. Eventuele klachten betreffende de facturen dienen op straf van verval binnen de acht dagen na facturatie datum schriftelijk en aangetekend bij Steja ingediend te worden. Het niet antwoorden op deze klacht door Steja houdt geen erkenning in.
4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is op onze overeenkomsten en onze facturen Belgisch recht van toepassing.
4.2. Alle geschillen voortvloeiende uit onze overeenkomsten en facturen vallen onder de uitsluitende jurisdictie van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen.

CONDITIONS GÉNÉRALES

1. Dans ces conditions générales le nom de Steja Transport est abrégé comme Steja.
2.1. À moins que convenu différemment par écrit, Steja n’intervient, à l’égard du transport de marchandises et de la fourniture de services, qu’en tant qu’intermédiaire et elle ne peut donc être considérée comme transporteur ni comme commissionnaire de transport. La répercussion par Steja des frais de transport ainsi que la dette active du montant engageant le client facturé vis-à-vis de Steja ne porte aucun préjudice à la clause précédente.
2.2. Sauf stipulation contraire, aux contrats de transport conclus par l’intermédiaire de Steja s’appliquent, en cas de transport national, les dispositions de la loi du 5 mai 1936 sur l’affrètement fluvial, et en cas de transport international, les dispositions de la Convention CMNI ainsi que les dispositions non incompatibles de la loi du 5 mai 1936 sur l’affrètement fluvial.
2.3. Dans le contexte de ses interventions, Steja ne s’engage aucunement quant au paiement des frais liés à la livraison et au transport des marchandises, y compris les droits portuaires et maritimes, les droits de douane, les frais de remorquage, les droits de pilotage, etc. Elle ne peut pas être rendue responsable des fautes, omissions ou erreurs éventuelles commises par des tiers, ni de celles commises par les transporteurs contractés par son intermédiaire.
2.4. En tous les cas établissant la responsabilité de Steja des fautes, omissions ou erreurs commises par elle-même ou par ses subordonnés, sa responsabilité sera limitée au montant maximum de 1.250 €. Cette limitation s’applique également en cas d’une mise en cause de Steja par le biais d’un jugement ou d’un arrêt passés en force de chose jugée et prononcés en dernière instance sur des fautes, omissions ou erreurs commises par des tiers, y compris par des transporteurs contractés par son intermédiaire.
3.1. Toutes les factures de Steja sont payables au comptant à l’échéance. Un paiement tardif annule tout délai de paiement convenu ou accordé et rend immédiatement exigible toute autre créance.
3.2. Toute facture payée tardivement fera, de droit et sans mise en demeure, l’objet d’un intérêt mensuel de 1% à compter de la date d’échéance.
3.3. En plus, chaque facture impayée à l’échéance donnera lieu, sans mise en demeure et de droit, à une indemnisation forfaitaire de 10% du montant de la facture, avec un minimum de 125.00 €.
3.4. Toute réclamation concernant les factures est à présenter auprès de Steja par voie écrite et recommandée et, sous peine de caducité, endéans les huit jours après la date de facturation. L’absence d’une réponse à une telle réclamation n’impliquera pas la reconnaissance de celle-ci par Steja
4.1. À moins que convenu différemment, le droit belge s’appliquera à tous nos accords et à toutes nos factures.
4.2. Tout litige découlant de nos accords et factures relève de la juridiction exclusive de l’arrondissement juridique d’Anvers.

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

1. In diesen Bedingungen wird Steja Transport International genannt als „Steja“.
2.1. Soweit nicht ausdrücklich abweichend schriftlich vereinbart tritt Steja mit Rücksicht auf den Gütertransport und Lieferung von Diensten, nur als Vermittler auf, wobei sie weder als Beförderer noch als Transportkommissionär betrachtet werden kann. Die Weiterbelastung der Transportkosten von Steja sowie die Verschuldung dessen Zahlung an Steja vom Adressat der Rechnung beeinträchtigt auf keinerlei Weise obige Klausel.
2.2 Vorbehaltlich anderslautender Abmachungen unterliegen die über Steja getätigten Frachtverträge, falls eines Inlandstransportes, den Bestimmungen des Gesetzes vom 5.Mai 1936 über die Befrachtung im Binnenschiffsverkehr, und falls eines internationalen Transportes, den Bestimmungen des CMNI- Übereinkommens und den nicht mit dem Gesetz vom 5.Mai 1936 über die Befrachtung im Binnenschiffsverkehr inkompatibelen Bestimmungen.
2.3. Steja nimmt dabei im Rahmen ihrer Vermittlung keinerlei Verpflichtung bezüglich Zahlung von Kosten hinsichtlich der Lieferung und des Transportes von Gütern, Hafen- und Schifffahrtsrechten, Zoll, Schleppkosten, Lotsengebühren usw. hin und kann nicht verantwortlich gehalten werden für etwaige Fehler, Versäumnisse oder Irrtümer Dritter. Dies gilt auch für die Beförderer, die sie dabei vermittelt.
2.4. In den Fällen bei denen Steja für Fehler, Versäumnisse oder Irrtümer ihrerseits oder ihrer Unterwiesenen verantwortlich ist, gilt eine Beschränkung ihrer Verantwortlichkeit bis zu einem Höchstbetrag von € 1.250. Diese Beschränkung gilt ebenso in jenen Fällen, bei denen Steja durch rechtskräftiges Urteil und in letzter Instanz verkündeten Urteilsspruch verantwortlich gehalten würde für Fehler, Versäumnisse order Irrtümer von Dritten, inklusive der Beförderer, die sie vermittelt.
3.1. Alle Rechnungen von Steja sind bar zahlbar am Fälligkeitstag. Bei rückständiger Zahlung fallen alle vereinbarten oder zugestandenen Zahlungsfristen weg und werden alle sonstigen Schuldforderungen gleich einforderbar. 3.2. Bei rückständiger Zahlung unterliegen alle Rechnungen gleichzeitig (vom Fälligkeitstag an) von Rechts wegen und ohne Inverzugsetzung, monatlichen Zinsen von 1%.
3.3. Außerdem wird für nicht rechtzeitig bezahlte Rechnungen ohne Inverzugsetzung und von Rechts wegen eine Pauschalgeldentschädigung in Höhe von 10% auf den Rechnungsbetrag fällig, mit einem Mindestbetrag von € 125.00.
3.4. Jeweilige Beschwerden hinsichtlich Rechnungen müssen bei Verfallstrafe innerhalb von acht Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich und mittels Einschreibebrief bei Steja eingereicht werden. Die Nicht-Beantwortung dieser Beschwerden impliziert keinerlei Anerkennung durch Steja.
4.1. Es findet das belgische Recht Anwendung zu unseren Verträge und Rechnungen, es sei denn, es wurde ausdrücklich anders lautend vereinbart.
4.2. Alle Streitigkeiten aus unseren Verträgen und Rechnungen unterstehen dem ausschließlichen Gerichtsstandes des Bezirkes Antwerpen.

 
Steja Transport International
Boterhamvaartweg 2 unit 1B
2030 Antwerpen

Tel. :   + 32  3 685 40 04
Fax :   + 32  3 685 40 01
Email:  info@steja.be

Boekhouding: +32 3 808 04 63

BE 0458 982 224